Ácta sessiónis diéí Jovis 2 Júní 2005

Convénimus in solitá domó publicá The Lamb hórá 6:00. Prímus advénit Hieremias, quem Avítus sémihóræ morá invénit. Cordus tertius fuit. Némó alius potuit adesse.

Júcundissimum colloquium habuimus multís dé rébus: nón sólum dé peregrínátiónibus nostrís aliísque solitís, sed etiam dé líbertáte ejusque obstáculís, dé summó bonó, dé Únióne Európæá et própositá cónstitútióne, dé arte cinematographicá atque histrióne Peter Sellers ejusque pelliculís, dé júris prúdentiá Rómáná, dé librís quós nónnullí nostrí scríbere meditámur, dé sémináriís æstívís Latínís, dénique —ut dícunt Anglí— dé brassicís et régibus.

Post optimam nec minus multís condítam colloquiís cénam valé diximus.