Ácta sessiónis Mártis diéí 9 Májí 2017

Convénimus dié Mártis 9 Májí 2017 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Avítus, Maja, Márcus S, Maria et Jácóbus Pistor, quí é regióne septentriónális Britanniæ Londinium vénerat.  Cordus et Olívárius anteá sé excusávérant.  Majá magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus excerpta dé vítá Fúrií Camillí á Titó Lívió scriptá, præsertim dé magistró lúdí scelestó quí puerós Faliscós Rómánís trádere cónátus est.  Ínspeximus quoque imáginés quásdam á Jácóbó-Ludovícó Davidó annís 1789 -1792 pinctás quæ ad historiás reípublicæ Rómánæ pertinébant, ut dé significátióne fábulárum dé heroïbus discuterémus.

Proxima sessió erit dié Mártis 6 Júní, magistró Cordó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.

Ácta sessiónis Mártis diéí 7 Mártí 2017

Convénimus dié Mártis 7 Martií 2017 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Læté ad cubiculum nostrum solitum ‘Boardroom’ regressi sumus!  Advénérunt Maja, Cordus, Avítus, Márcus, Rachel et cónsodális novus Olívárius, quem læté accépimus.  Márcó magistró, légimus et discussimus epistulás duás (V et CV) á Senecá Minóre scriptás, necnón præcepta quædam Márcí Aurélií, quæ próposuerat Rachel.  Proxima sessió erit dié Mártis 4 Aprílis, magistró Avitó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 10 Octóbris 2016

Convénimus dié Lúnæ 10 Octóbris 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Maja, Davidus F et Avítus.  Márcus, Davidus H et Cordus anteá sé excusáverant.  Majá iterum magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus epistulam ab Erasmó Roterodámó scríptam in quá, nón sine sále multáque ví comicá, dé rixá narrat quæ orta est inter mátrónam et ancillam.

Proxima sessió erit dié Mercurií 9 Novembris, magistró Cordó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.  Precor ut omnés mútátiónem diéí animadvertant.

Ménse Decembris ad diem solitum Lúnæ revertémus; díximus diem 5 Decembris, magistró Avító.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 12 Septembris 2016

Convénimus dié Lúnæ 12 Septembris 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Maja, Cordus, Davidus F et Avítus, núperrimé ab Indiá regressus.  Márcus ultimó momentó veníre nón potuit.  Majá magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus Horátií Flaccí carmen 8 ex Sermónum libró prímó, in quó effigiés deí Priápí fábulam comicam narrat.

Proxima sessió erit dié Lúnæ 10 Octóbris dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.  Ínfélíciter, magister nóndum cónstituí potest; sed Maja nuntium omnibus mittet.  Quí nóbiscum illó dié conveníre velint, ad Majam tunc rescríbant.

Admonitió: sessió ménsis Novembris dié Mercurií 9 Novembris fiet, magistró Cordó.  Ménse Decembris ad diem Lúnæ revertémus; díximus diem 5 Decembris.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 9 Májí 2016

Convénimus dié Lúnæ 9 Májí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Advénérunt Canicus, Cordus, Maja et Márcus S.  Avítus, Ludovícus et cónsodális novus Nikolaus anteá sé excúsáverant.  Ludovícus congressum Oxónií in Úniversitáte parábat dé Accadémíá Vívárium Novum.  Nikolaus ad congressum simile Cantabrigiam ad Úniversitátem ierat.

Majá magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus excerpta ex epistulís Plíní Minóris dé Réguló scríptís, in quibus multa contrá Régulum scrípsit.  Dé morte fílií Régulí quoque scrípsit Plínius, quamobrem légimus versús á Mártiále scríptós dé hóc pueró.

Proxima sessió erit dié Lúnæ 6 Júní, magistró Canicó, dé quá plúra públicé et in sitú et per epistulás électronicás núntiábuntur.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 11 Aprílis 2016

Convénimus dié Lúnæ 11 Aprílis 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Advénérunt Cordus, Davidus, Maja et Márcus S.  Avítus et Canicus anteá sé excúsáverant.  Márcus T, núperrimé ad Brasiliam regressus, nós salútáverat.

Márcó magistró, dum cénámus, légimus et discussimus trés epistulás á Senecá scriptás, quæ ad tempora nostra pertinére vidébantur.

Proxima sessió erit dié Lúnæ 9 Májí, Majá magistrá, dé quá plúra publicé in sitú.  Dé sessiónibus ménsium Júní – Septembris diés nunc in sitú sunt onerátí.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Mártí 2016

Convénimus dié Lúnæ 7 Mártí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Adfuimus Canicus, Cordus, Joccus, Maja, Márcus S, Márcus T; in fíne sessiónis advénit etiam Johanna amíca Joccí (quæ Latíné nón loquitur sed linguam intellegit).

Dum cénábámus, Cordus magister computátríce suá nónnullás pelliculás Latínás mónstrávit:

Hís dé pelliculís collocútí sumus et dé necessitáte pelliculárum librórum carminum Latínum júcundórum ut hominés Latíné loquí nón tantum possint sed etiam velint.  Mentiónem fécérunt sodálés nónnullórum librórum carminumque modernórum Latíné versórum, nempe:

In fíne paucum diximus dé sessiónibus futúrís.  Proxima dié 11 Aprílis erit, magistró Márcó S.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 1 Februárí 2016

Convénimus dié Lúnæ 1 Februárí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Canicus, Davidus, Maja et Marcus S.  Avítus, Cordus, Johannes, Ludovicus et Robinus anteá sé excusáverant.

Canicó magistró, dum cénámus, légimus et discussimus órátiónem Calgací á Tacitó in libró ‘Agricola’ scriptam (Cap XXIX – XXXII).

Proxima sessio erit dié Lúnæ 7 Mártis, Cordó magistró, dé quá plura publicé et in sitú et per epistulás électronicás á Cordó núntiábitur.

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Decembris 2015

Convénimus dié Lunæ 7 Decembris 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30.  Advénérunt Canicus, Jacóbus, Maja, Márcus S et rursus cónsodális Anna ex Poloniá quæ Londinium vísitábat.  Advénit quoque cónsodális novus Johannes. Avítus, Cordus et Robínus anteá sé excusávérant.

Ut rogáverat Jacóbus, anteá elégerant Canicus, Maja et Márcus fábulás quásdam á Phædró scriptás, quás légimus et discussimus.

Ménse Jánuárió nón fiet sessió.  Diés sessiónum ménsium Februárií – Aprílis nóndum tabernárius confirmáre potest, sed rogávimus 8 Februárií, 7 Mártis, 11 Aprílis.  Precámur ut situm ínspiciant omnés.